Matas' avtrykk i samfunnet

Siden 1949 har Matas vært anerkjent for å ha sikre produkter og troverdig rådgivning – både når det gjelder egne produkter som f.eks. Matas Striberne eller noen av de øvrige nesten 50 000 forskjellige varene kundene finner på hyllene i nettbutikken eller i en av de 260 Matas-butikkene i Danmark.

Inntil for ganske få år siden foregikk langt størstedelen av den direkte kundekontakten i de fysiske butikkene over hele Danmark, men de siste årene har den digitale forretningen vokst seg større og utgjør i dag ca. en fjerdedel av de drøyt 21 millioner årlige transaksjonene – og matas.dk har utviklet seg til å bli Danmarks nest mest brukte nettbutikk.

Inntil for ganske få år siden foregikk langt størstedelen av den direkte kundekontakten i de fysiske butikkene over hele Danmark, men de siste årene har den digitale forretningen vokst seg større og utgjør i dag ca. en fjerdedel av de drøyt 21 millioner årlige transaksjonene – og matas.dk har utviklet seg til å bli Danmarks nest mest brukte nettbutikk.

Kundene, som primært er kvinner, har generelt stor tillit til den rådgivningen de får av Matas' utdannede materialister, enten det dreier seg om dyre luksusvarer eller om hverdagsprodukter – alt sammen innenfor helse, skjønnhet og velvære. Denne rådgivningskompetansen har i store trekk fulgt med over til nettbutikken, hvor man blant annet kan få videorådgivning av utdannede materialister eller farmasøyter alle ukens sju dager.

Kundene, som primært er kvinner, har generelt stor tillit til den rådgivningen de får av Matas' utdannede materialister, enten det dreier seg om dyre luksusvarer eller om hverdagsprodukter – alt sammen innenfor helse, skjønnhet og velvære. Denne rådgivningskompetansen har i store trekk fulgt med over til nettbutikken, hvor man blant annet kan få videorådgivning av utdannede materialister eller farmasøyter alle ukens sju dager.

I tillegg til rådgivningskompetansen bygger tilliten til Matas også på at Matas har vært i forkant av både lovgivningens krav om f.eks. GDPR, gjenbruk og reduksjon av plast, kjemi i produktene og, ikke minst, samfunnets og forbrukernes generelle forventninger til Matas' etterrettelighet.

I tillegg til rådgivningskompetansen bygger tilliten til Matas også på at Matas har vært i forkant av både lovgivningens krav om f.eks. GDPR, gjenbruk og reduksjon av plast, kjemi i produktene og, ikke minst, samfunnets og forbrukernes generelle forventninger til Matas' etterrettelighet.

Matas Group er i dag et digitalt selskap som forventer å fordoble nettsalget de neste fire årene. For å nå dette målet, må det løpende lages en større sortimentsutvidelse innen blant annet helsekategoriene. Disse ambisjonene setter også nye krav til hvordan man utvikler netthandelen mer bærekraftig enn man hittil har sett, og Matas har derfor utpekt en rekke områder som skal styrke det samfunnsavtrykket Matas setter på klimaet, miljøet, arbeidstakerforhold og menneskerettigheter.

Matas Group er i dag et digitalt selskap som forventer å fordoble nettsalget de neste fire årene. For å nå dette målet, må det løpende lages en større sortimentsutvidelse innen blant annet helsekategoriene. Disse ambisjonene setter også nye krav til hvordan man utvikler netthandelen mer bærekraftig enn man hittil har sett, og Matas har derfor utpekt en rekke områder som skal styrke det samfunnsavtrykket Matas setter på klimaet, miljøet, arbeidstakerforhold og menneskerettigheter.

De fire målene som fungerer som rettesnor for Matas CSR-ambisjoner, er:

1: CO2-nøytral 2030

Matas ønsker å ta ansvar for reduksjon av CO2 og ønsker derfor å være CO2-nøytral innen 2030, i scope 1, 2 og 3a (se definisjonene på scopes på side 12 i Matas' ESG-rapport 2021/22). Matas har satt opp konkrete delmål for hvordan Matas kan oppnå dette, og ambisjoner og metoder for hvordan Matas kan påvirke sine mange leverandører til også å bli CO2-nøytrale innen 2030.

1: CO2-nøytral 2030

Matas ønsker å ta ansvar for reduksjon av CO2 og ønsker derfor å være CO2-nøytral innen 2030, i scope 1, 2 og 3a (se definisjonene på scopes på side 12 i Matas' ESG-rapport 2021/22). Matas har satt opp konkrete delmål for hvordan Matas kan oppnå dette, og ambisjoner og metoder for hvordan Matas kan påvirke sine mange leverandører til også å bli CO2-nøytrale innen 2030.

2: Eliminering av 100 millioner plastdeler

Matas ønsker å bidra til en mer bærekraftig omstilling av detaljhandelen. Som et ledd i dette vil Matas fjerne 100 millioner plastdeler fra forretningen innen 2030. Dette kan være emballasje, transportplast, plastposer eller lignende.

2: Eliminering av 100 millioner plastdeler

Matas ønsker å bidra til en mer bærekraftig omstilling av detaljhandelen. Som et ledd i dette vil Matas fjerne 100 millioner plastdeler fra forretningen innen 2030. Dette kan være emballasje, transportplast, plastposer eller lignende.

3: Bidra til å forbedre folkehelsen

Matas ønsker å bidra til å styrke folkehelsen generelt i Skandinavia gjennom et langt større utvalg av sunne produkter og trygg rådgivning av utdannede materialister og farmasøyter. Samtidig har Matas en ambisjon om å gi enkel og sikker tilgang til digital helse og rådgivning gjennom innovasjon av Matas' egne digitale plattformer og Matas' samarbeidspartnere. Matas ønsker som "influenser" innenfor skjønnhet, velvære og helse å yte et positivt bidrag til skandinavenes mentale helse og velvære gjennom produktutvalg, kommunikasjon og kundekontakt.

3: Bidra til å forbedre folkehelsen

Matas ønsker å bidra til å styrke folkehelsen generelt i Skandinavia gjennom et langt større utvalg av sunne produkter og trygg rådgivning av utdannede materialister og farmasøyter. Samtidig har Matas en ambisjon om å gi enkel og sikker tilgang til digital helse og rådgivning gjennom innovasjon av Matas' egne digitale plattformer og Matas' samarbeidspartnere. Matas ønsker som "influenser" innenfor skjønnhet, velvære og helse å yte et positivt bidrag til skandinavenes mentale helse og velvære gjennom produktutvalg, kommunikasjon og kundekontakt.

4: Det beste stedet å være i detaljhandelssektoren

Matas har en ambisjon om å bli et fyrtårn blant store, skandinaviske detaljkjeder. Målet er delt opp i en rekke delambisjoner som arbeidet med generell medarbeidertilfredshet, styrking av diversitet i ledelsen på tvers av forretningsområdene, herunder fokus på utdannelse av kvinnelige ledere, generell mulighet for utdannelse og oppgradering av kompetanse blant de ansatte og en bred involvering av ansatte på alle nivåer, gjennom oppretting av lokale ambassadørkorps med fokus på styrking av mental helse. Matas skal være et godt sted å være som medarbeider, og det skal kunne merkes i alle de relasjonene Matas har med sine eksterne interessenter.

4: Det beste stedet å være i detaljhandelssektoren

Matas har en ambisjon om å bli et fyrtårn blant store, skandinaviske detaljkjeder. Målet er delt opp i en rekke delambisjoner som arbeidet med generell medarbeidertilfredshet, styrking av diversitet i ledelsen på tvers av forretningsområdene, herunder fokus på utdannelse av kvinnelige ledere, generell mulighet for utdannelse og oppgradering av kompetanse blant de ansatte og en bred involvering av ansatte på alle nivåer, gjennom oppretting av lokale ambassadørkorps med fokus på styrking av mental helse. Matas skal være et godt sted å være som medarbeider, og det skal kunne merkes i alle de relasjonene Matas har med sine eksterne interessenter.

Internasjonale rammeavtaler

Som et ledd i arbeidet med å styrke og systematisere arbeidet med Matas' samfunnsansvar vil Matas synliggjøre hvilke nasjonale og internasjonale rammeavtaler man støtter og hvilke man er medlem av.

FNs 17 mål for bærekraftig utvikling

Bærekraftsmålene utgjør 17 konkrete mål og 169 delmål som forplikter alle FNs 193 medlemsland til å helt avskaffe fattigdom og sult i verden, redusere ulikheter, sikre god utdannelse og bedre helse for alle, anstendige jobber og mer bærekraftig økonomisk vekst. De fokuserer også på å fremme fred og sikkerhet og sterke institusjoner, og på å styrke internasjonale partnerskap.

Matas har valgt ut seks av FNs 17 bærekraftsmål som et ledd i arbeidet med samfunnsansvar.

 • Mål 3: God helse og velvære. Sikre et sunt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.
 • Mål 5: Likestilling mellom kjønnene (Delmål 5.5: Fokus på antall kvinner i toppledelsen samt styret).
 • Mål 8: Anstendige jobber og økonomisk vekst (Delmål 8.8: Beskyttelse av arbeidstakerrettigheter blant Matas' underleverandører).
 • Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon (Delmål 12.4, 12.5 og 12.6: Reduksjon av kjemikalier og håndtering av avfall).
 • Mål 13: Handle raskt for å bekjempe klimaendringer og konsekvensene av disse.
 • Mål 14: Livet i havet (Delmål 14.1: Minimering av mikroplast som skader havets økosystemer).

Parisavtalen

Parisavtalen er en avtale inngått i 2015 mellom stater om å holde den globale temperaturstigningen «vel under» 2 grader. Det viktigste verktøyet for dette er å redusere CO2-utslippet som trær, planter og havet kan absorbere. Matas bidrar til disse ambisjonene gjennom målet om å være CO2-nøytrale innen 2030, samt et delmål om å påvirke sine mange leverandører til også å være CO2-nøytrale innen 2030.

UN Global Compact

Matas har sluttet seg til UN Global Compact. UN Global Compact er verdens største frivillige initiativ for ansvarlige bedrifter, og danner et felles rammeverk for kommunikasjonen om selskapenes fremskritt og engasjement innen ansvarlig selskapsstyring. Det betyr at Matas forplikter seg til å etterleve organisasjonens 10 hovedprinsipper som er:

 1. Selskapet bør støtte og respektere beskyttelsen av internasjonalt anerkjente menneskerettigheter
 2. Virksomheten bør sikre at den ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene
 3. Virksomheten bør opprettholde organisasjonsfriheten og anerkjenne retten til kollektive forhandlinger på en effektiv måte
 4. Virksomheten bør støtte utryddelsen av alle former for tvangsarbeid;
 5. Bedriften skal støtte effektiv avskaffelse av barnearbeid; og
 6. Virksomheten bør avskaffe diskriminering i relasjon til arbeids- og ansettelsesforhold
 7. Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer
 8. Selskapet bør iverksette tiltak for å fremme større miljøansvar
 9. Selskapet bør oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlige teknologi
 10. Bedrifter skal motarbeide alle former for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser

ESG-rapportering



Matas arbeider strukturert med å styrke transparensen rundt de områdene som omfattes av lovgivningens krav om rapportering, og i tillegg de områdene som Matas vurderer er relevante for så vel interne som eksterne interessenter å kunne danne seg et raskt og enkelt overblikk over.

Rapporteringen skjer i Matas ESG-rapport 2021/22 og er systematisert rundt de standarder og verktøy som blant annet finanssektoren har utviklet og raffinert de siste tiårene. Den er derfor bygget rundt de tre grunnleggende ESG-prinsippene (miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring), som også er grunnlaget for FNs Global Compacts 10 hovedprinsipper.

Se Matas ESG-rapport 2021/22 for fullstendig rapportering om ESG-ytelse.

Våre eksperter veileder deg
Våre eksperter veileder deg

Møt våre utdannede materialister, frisører og farmakonomer.